Komplex vizsga tájékoztatás

Tájékoztató a komplex vizsgáról

a 2016 szeptemberétől a képzésbe beiratkozottak részére

 

 • A komplex vizsga a doktorandusz tágabb kutatási szakterületén szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű, komplex ismeretellenőrzési formája, amit az első négy félév után kell letenni. A komplex vizsga két részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel („elméleti vizsgarész”), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”)

 

 • A vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • 120 kredit dokumentált teljesítése, ezen belül a képzési tervben előírt összes tantárgyi (legalább 40) kredit megszerzése
  •  A második nyelvismeret dokumentálása*. A külföldi állampolgárságú hallgatók esetében ezt az anyanyelvükön teljesített tanulmányok okirata helyettesítheti.

   * 2016-ban felvett hallgatóknak a komplex vizsgához még nem kell a 2. nyelvismeret igazolása. A szabályzat a 2017-től felvett hallgatókra vonatkozik.

 • A doktori iskola számszerűsített publikációs követelményt nem ír elő.

 

 • A jelentkezéshez a „Jelentkezés komplex vizsgára” formanyomtatványt kell leadni. Ezen a témavezetőnek is minősítenie kell a hallgatót.

 

 • A komplex vizsgabizottság minimum 3 főből áll (elnök, min.2 fő vizsgáztató és jegyző). A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője, de a komplex vizsgára meg kell hívni. A bizottság összetételére vizsgaidőszakonként a KeTDI Tanácsa tesz javaslatot az EDHT-nak. A hallgatói jelentkezések alapján egy vagy több bizottság is jelölhető.

 

 • A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból tesz elméleti vizsgát. A tantárgyakra a témavezető tesz javaslatot a „Jelentkezés komplex vizsgára” nyomtatványon. Az egyik tárgyat a kötelező tárgylistából (KTDI Ügyrend 11. melléklet) kell választani, a másik a témához illeszkedő szűkebb témakör lehet.

 

 • Jelentkezési határidő minden évben egységes, idén 2018. május 18. illetve keresztfélévesek esetében 2018. december 1. A komplex vizsga időszaka: 2018. június, illetve keresztfélévesek esetében 2019. január. A doktori iskolák szervezik meg az időpontot és egyeztetnek a tagokkal, a hivatalos felkérőket a DHTH intézi. Kivételes esetben (ramadan/szülés, stb.) lehet előbb is jelentkezni, és komplex vizsgát letenni.

 

 • A komplex vizsga menete: az elméleti rész után a komplex vizsga második részében a vizsgázó 15-20 perces (ppt) előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának tervezett ütemezését. Mindezeket a doktori iskola vezetőjéhez, a komplex vizsgára való jelentkezéskor egyidejűleg előzetesen benyújtott, 15-20 oldal terjedelmű beszámoló jelentésben is összefoglalja, amit a témavezető is aláír. Sem az előadásnak, sem az írásbeli beszámolónak nincs kötött formai követelménye (az irodalmi áttekintés rész nem haladhatja meg a teljes terjedelem 15-20 %-át). Célja, hogy a vizsgabizottság meg tudja ítélni a kutatás állását és annak a reális esélyét, hogy a hallgató 2 év után sikeresen teljesíti a fokozatszerzés követelményeit és benyújtja a disszertációját.

 

 • A komplex vizsga értékelése: A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. Sikertelen elméleti rész esetén az egyszeri ismétlésre van lehetőség még ugyanezen a vizsgaidőszakon belül, legkésőbb augusztus 20-ig, (jelentkezési határidő: augusztus 1). A második rész (szakirodalmi ismeretek, kutatási eredmények és tervek) sikertelen teljesítésénél ismétlésre nincs lehetőség, ezen hallgatók nem iratkozhatnak be az 5. szemeszterre, jogviszonyuk törlésre kerül.
magyar